Sektor za granicu

Provodi mjere suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na unutarnjoj granici i po dubini teritorija policijske uprave te mjere nadzora vanjske državne granice. Obavlja poslova zaštite zračnog i pomorskog prometa te poslove rješavanja povreda državne granice. Provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca. Sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.
 
Radom sektora upravlja načelnik Loris Kozlevac.