Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Policijska uprava istarska objavljuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: Ilustracija

PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI I PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE

Na temelju članka 160. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 155/23.), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17 i 89/19) i odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/23-01/1473, Urbroj: 514-08-03/03-24-03 od 15. siječnja 2024. godine u vezi s javnim natječajem Klasa:112-01/24-03/282, Urbroj: 511-08-14-24-1 od 06. veljače 2024. godine objavljenim dana 07. veljače 2024. godine u „Narodnim novinama“ broj 14/24., na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Puli, obustavljenim Odlukom Policijske uprave istarske, Klasa: 112-01/24-05/02, Urbroj: 511-08-14-24-1 od 23. veljače 2024. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska ponovno raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Policijsku upravu istarsku
 
  1. INTERVENTNA JEDINICA POLICIJE
policijski službenik interventne policije- 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
      - srednja stručna sprema, policijska škola, gimnazija ili srednja strukovna škola
      - najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
      - državni ispit I. razine
      - zvanje: policajac ili viši policajac
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 52. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o policiji („Narodne novine“ br. 34/11., 130/12., 89/14., 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.) probni rad traje 6 mjeseci.

Osoba koja je zadovoljila na probnom radu dužna je položiti državni ispit u roku od šest  mjeseci od isteka probnog rada.

Osoba koja se prima u policiju mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- imati hrvatsko državljanstvo,
- biti mlađa od 30 godina, kod prvog zaposlenja, ako se prima na radno mjesto srednje stručne spreme,
- imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
- ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
- biti osobno dostojna za obavljanje policijske službe,
- ne smije biti član političke stranke.

Posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlaštena zdravstvena ustanova u Zagrebu te se ista utvrđuje sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“, br. 113/12. i 37/18.).

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način koji je propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine br. 98/12.).

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima, odnosno članku 50. stavku 3. Zakona o policiji.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio  testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.

Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Na web-stranici Policijske uprave istarske i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web-stranici Policijske uprave istarske objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske .

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1.životopis,
2.preslik svjedodžbe   o    završenom    srednjoškolskom  obrazovanju  (osoba  koja  je  obrazovanje   završila   u   inozemstvu   dužna  je  dostaviti  i   dokaz   o vrednovanju  inozemne obrazovne kvalifikacije),
3.elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica)
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
5. presliku isprave o položenome državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit),
6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava,
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na  javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani  kandidati/kinje  bit  će   pozvani  da  u  primjerenom  roku,  a  prije    donošenja rješenja  o  prijmu  u   državnu  službu,  dostave  uvjerenje  nadležnog suda da se protiv nje/ga  ne  vodi kazneni postupak,  uvjerenje o  zdravstvenoj  sposobnosti za obavljanje poslova radnog  mjesta  te izvornike  drugih  dokaza  o  ispunjenju  formalnih  uvjeta  iz javnog   natječaja,  uz  upozorenje  da  se   nedostavljanje   traženih   isprava    smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

Prijave s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnose  se u  roku  od  8  dana  od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava istarska
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “za javni natječaj”

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave istarske.  Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, provedba postupka natječaja će se obustaviti.

Stranica