Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska raspisuje oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 

Sukladno članku 61. stavku 1. i 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.), po pribavljenoj suglasnosti  Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/20-01/359, Urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-5. od 19. studenog 2020. godine i suglasnosti Ministarstva financija, Klasa: 400-06/20-01/177, urbroj: 513-05-01-21-31 od 27. siječnja 2021., Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska raspisuje:
 
OGLAS
   za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
 
 1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca
  
        upravni referent za državljanstvo, strance i azil – 3 izvršitelja, mjesto rada Pula, zbog privremenog povećanja obima poslova najduže do godinu dana
 
        Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,         
 • položen državni stručni ispit
 
 1. POLICIJSKA POSTAJA POREČ – upravni referent – 3 izvršitelja – zbog privremenog povećanja obima poslova najduže do godinu dana
 
            Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit
 
 1. POLICIJSKA POSTAJA UMAG – upravni referent – 1 izvršitelj – zbog privremenog povećanja obima poslova najduže do godinu dana
 
            Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit
 
 1. POLICIJSKA POSTAJA ROVINJ – upravni referent – 1 izvršitelj– zbog privremenog povećanja obima poslova najduže do godinu dana
 
            Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima a državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
 • životopis,
 • preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
 • preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit),
 • elektronički zapis ili potvrda  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno  u stručnim uvjetima  za pojedino radno mjesto (preslika ugovora o radu/ rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje se može utvrditi na kojim je poslovima i u kojem razdoblju  kandidat/kinja radio/la),
 • dokaz o pravu prednosti  pri zapošljavanju ukoliko kadnidat/kinja ostvaruje takva prava.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr neposredno ili poštom na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom „za oglas na određeno vrijeme“
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas o čemu joj se dostavlja obavijest.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17. i 98/19.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju  ili razgovoru više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Na web stranici Policijske uprave istarske(na dnu stranice)objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, istovremeno s objavom ovog oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete  odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.
 

OPIS POSLOVA

OBRAZAC PRIJAVE

Stranica