Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska ponovno raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: Ilustracija

OPIS POSLOVA

Temeljem članka  45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka USRH, 61/17., 70/19. i 98/19.), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17. i 89/19), te odobrenju  Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/20-01/359, Urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-5. od 19. studenog 2020. i suglasnosti Ministarstva financija, Klasa: 400-06/20-01/177, Urbroj: 513-05-01-21-31 od 27. siječnja 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska ponovno raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
  1. POLICIJSKA POSTAJA POREČ –
 
Upravni savjetnik- 1 izvršitelj
 
stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva
-    najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-    položen državni stručni ispit
  
Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Za sva navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca.
 
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. 
 
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime, datum i mjesto rođenja,  adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa).
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1.  životopis,
2.  preslik diplome koja je predviđena kao uvjet;
3.  elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema;
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu  ili rješenje poslodavca  na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat  obavljao navedene poslove);
5. preslik isprave o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni stručni ispit)  i
6.  dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidat/kinje predočit će izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: 
 
    MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “za javni natječaj”.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se u pravilu putem elektroničke pošte dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. 
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03.,148/13. i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) dužan/a se je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.   
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija)  koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje koje su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune i utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te ih upućuje na testiranje.
 
Testiranje se sastoji od provjere  znanja, sposobnosti i vještina  kandidata/kinja (pisani dio testiranja)  i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Komisija u razgovoru sa  kandidatima (intervju)  utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja  za rad u državnoj službi  te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. objavit će se opis poslova (gore u tekstu) i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr. 
 
Izabrani kandidat/kinja  biti će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta  iz javnog natječaja  a nedostavljanje traženih isprava  smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i  uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa uprave.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, čelnik državnog tijela  će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 

 

Stranica