Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Policijska uprava istarska raspisuje Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme

Foto: Ilustracija

PRIJAVA NA OGLAS
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 01/15., 138/15. – Odluka USRH, 61/17., 70/19. i 98/19.), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17. i 89/19.) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/22-01/645, Urbroj: 514-08-01-02/02-22-04 od 15. studenog 2022. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska raspisuje:
 
OGLAS
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
 
SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA, Odjel uslužnih poslova
 
1. djelatnik na tekućem održavanju-domar - 2 izvršitelja/ice - mjesto rada Istarska županija
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema – srednja strukovna škola.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
 
Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
  4. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa o čemu se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom odnosno na adresu navedenu u prijavi ako elektronička pošta nije navedena.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja intervjua, da potrebu za  prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 052/532-500 ili porukom na e-mail: istarska@policija.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “ Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme”.
 
 
Postupak oglasa provodi komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).
 
Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.
 
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju) na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr.  
Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas, te se neće smatrati kandidatom.
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom objavit će se na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. istovremeno s objavom oglasa.
 
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje bit će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr .
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.
 

Stranica