Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Policijska uprava istarska raspisuje natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: Ilustracija

PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA, PRAVNI IZVORI I PODACI O PLAĆI

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ( „Narodne novine“ br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 37/13., 38/13., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 78/17. i 89/19.) i odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-01/23-01/607, Urbroj: 514-08-01-02/05-23-02 od 08. svibnja 2023. godine Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, raspisuje:
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 
1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, Odjel za ljudske potencijale
 
            - viši stručni referent za ljudske potencijale – 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih ili tehničkih znanosti.
  
2.  SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
 
- administrativni tajnik – 2 izvršitelja
 
Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola.
 
3.  SEKTOR ZA JAVNI RED I SIGURNOST, Služba temeljne policije
 
- administrativni tajnik – 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola.
 
4.  POSTAJA POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE PULA-POLA
 
            - administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola.    

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe obaju spolova.

U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi ili s radnim iskustvom u traženoj stručnoj spremi kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci.

Vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnog rada može pristupiti polaganju državnog ispita.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravovremene i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju) s Komisijom pozvati će se kandidadti/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.

Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr. objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/ objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koje se prijavljuju na više radnih mjesta podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice,   putovnice ili domovnice),
  3. preslik diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema, (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),
  4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja (e -radna knjižica).,
  5. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruje takva prava.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest s navedenim razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ako im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: (052) 532-500 ili porukom na e-adresu: istarska@policija.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “Za javni natječaj-vježbenici”.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, obustavit će se postupak natječaja.

Stranica