Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Slika /2018/zgrada PUI.JPG

Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih aparata za tople i hladne bezalkoholne napitke te snack proizvode u objektima Policijske uprave istarske

Foto: Ilustracija

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ 125/11., 64/15. i 112/18.) i Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Ministarstva državne imovine: KLASA: 372-01/19-01/186, URBROJ: 536-02/01-19-02 od 29. studenog 2019. godine, Republika Hrvatska,  Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Pula, Trg Republike 1, kao zakupodavac objavljuje:
 
JAVNI NATJEČAJ 
za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih aparata za tople i hladne bezalkoholne napitke te snack proizvode u objektima Policijske uprave istarske i sjedištu Policijske uprave istarske:  
 
Poslovni prostori se nalaze u zgradama zakupodavca i to kako slijedi:
 
Ustrojstvena
jedinica
Energ.
razred
Broj aparata i površina
prostora
Vrsta aparata
(napitka)
Položaj u objektu
(u hodniku )
Početni iznos mjesečne zakupnine za 1m²
 
 
Sjedište Policijske uprave
Pula, Trg Republike 1
B 5/5 m2 3 za tople napitke
2 za hladne napitke i snack proizvode
 
 
         120,00 kn/1m²
 
Interventna jedinica policije
Pula, Tršćanska 36
D  
2/2 m2
 
 
1 za tople napitke
1 za hladne napitke i snack proizvode
 
 
 
          90, 00 kn/1m²
 
Postaja prometne policije Pula,
Pula, Tršćanska 36
 
D 2/2 m2 1 za tople napitke
1 za hladne napitke  i snack proizvode
            90,00 kn/m²
 
Policijska postaja Umag s Ispostavom Buje
Buje, Nikole Tesle 6
 
B/A 2/2 m² 1 za tople napitke
1 za hladne napitke i snack proizvode
             37,00 kn/1m²
 
Policijska postaja Umag s Ispostavom Buje,
Umag, Jadranska 11
 
C 2/2m² 1 za tople napitke
1 za hladne napitke i snack proizvode
       60,00 kn/1m²
 
Policijska postaja Pazin s Ispostavom Buzet,
Buzet, 2. istarske brigade 13
 
G   2/2m² 1 za tople napitke 
1 za hladne napitke i snack proizvode
         40,00 kn/1m²
 
Policijska postaja Labin, 
Labin, Istarska 1
 
   D   2/2m² 1 za tople napitke
1 za hladne napitke i snack proizvode
        30,00 kn/1m²
 
Policijska postaja Pazin s Ispostavom Buzet,
Pazin, Muntriljska  2
 
B/A   2/2m² 1 za tople napitke  
1 za hladne napitke i snack proizvode
       87,00 kn/1m²
 
Policijska postaja Poreč,
Poreč, Gimnastička 2
 
   C   2/2m² 1 za tople napitke
1 za hladne napitke i snack proizvode
       74,86 kn/1m²
 
Policijska postaja Rovinj,
Rovinj, Istarska 13
 
  C   2/2m² 1 za tople napitke
1 za hladne napitke  i snack proizvode
       60,56 kn/1m²
 
Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme na rok od 4 (četiri) godine. Utvrđena mjesečna zakupnina uvećat će se za porez na dodanu vrijednost  temeljem Zakona o porezu na dodatnu vrijednost („Narodne novine“ broj: 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19. i 138/20.).
 
U navedenim poslovnim prostorima koji se daju u zakup postoje izvedene električne instalacije potrebne za postavljanje aparata za tople i hladne napitke.

Pravo na podnošenje ponude imaju sve pravne i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 
U mjesečni iznos zakupnine nisu uračunati režijski troškovi korištenja poslovnog prostora.

               
Ponuda mora sadržavati:
 • oznaku poslovnog prostora, iz ponude mora nedvojbeno proizlaziti za koji se poslovni prostor ponuda podnosi (ponuditelj je u obvezi dostaviti ponudu za sve lokacije navedene u ovom natječaju),
 • ime i prezime ponuditelja, naziv obrta, sjedište/prebivalište, OIB (za fizičke osobe) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona,
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine koji ne smije biti niži od početnog iznosa iz ovog natječaja, odnosno ponuđeni iznos za svako mjesto postavljanja samoposlužnih aparata za tople i hladne bezalkoholne napitke i snack proizvode i ukupni iznos ponude,
 • broj žiro računa ponuditelja s naznakom poslovne banke kod koje je otvoren za eventualni povrat jamčevine,
 • u ponudi navesti odredbu da je ponuditelj podnošenjem ponude izričito suglasan da Policijska uprava istarska može koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste objaviti u skladu s odredbama propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama.

Neće se razmatrati sljedeće ponude
 • ponude zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju,
 • ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja,
 • nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu),
 • uvjetne ponude,
 • ponude koje nisu uvezane i numerirane na propisani način,
 • ponude fizičkih osoba i fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju odobrenih rokova plaćanja,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je otvoren postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo, odnosno društvo Državne nekretnine d.o.o. ili tijelo državne uprave koje provodi natječaj,
 • ponude pravnih osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo i društvo državne nekretnine d.o.o. ili tijelo državne uprave koje provodi natječaj.

Ponuditelji koji sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu  početnog iznosa mjesečne cijene zakupnine na žiro račun Državnog proračuna, IBAN HR 1210010051863000160, „model“ HR63 sa pozivom na broj 9725-19958-22888, „opis plaćanja“ - javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Ponuditeljima čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća, već će se ista uračunati u beskamatni polog za osiguranje plaćanja ugovornih obveza, sukladno odredbama ugovora o zakupu. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu ponude, a prije sklapanja ugovora u roku od 8 dana od poziva uplatiti razliku do visine tri ponuđene zakupnine na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka Ugovora o zakupu ili dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini tri mjesečne zakupnine izdanu u korist Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave istarske i „bez prigovora“ izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 (tri) mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ako ponuditelj dostavi bankarsku garanciju Policijska uprava istarska vratit će uplaćenu jamčevinu.


Uz ponudu ponuditelj je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojega mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u ponudi (sudski/obrtni registar ili odgovarajući upisnik),
 • potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja ne stariju od 30 (slovima: trideset) dana na dan otvaranja ponuda, u izvorniku, preslici ili elektronskom zapisu,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine isključivo s računa/imena ponuditelja,
 • broj žiro računa ponuditelja s naznakom poslovne banke kod koje je otvoren, za eventualni povrat jamčevine
 • u ponudi navesti odredbu da je ponuditelj podnošenjem ponude izričito suglasan da Policijska uprava istarska može koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste objaviti u skladu s odredbama propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama
 • potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne stariju od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja, u izvorniku ili preslici, ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:121/17., 98/19. i 84/21.)
 • ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:121/17., 98/19. i 84/21.) koje ostvaruju članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, pored potvrde iz prethodne alineje, dužan je dostaviti dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici),
 • ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:121/17., 98/19. i 84/21.) koje ostvaruju braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi nadležno ministarstvo ili koje su korisnice poticaja nadležnog ministarstva, dužan je dostaviti potvrdu nadležnog ministarstva o statusu ne stariju od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda u izvorniku ili preslici,
 • za sve ponuditelje koji se pozivaju na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora neovisno o osnovi (članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji) – izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Ponuda sa cjelokupnom dokumentacijom mora biti uvezana i numerirana na način da je označen broj stranice i ukupan broj stranica (npr. 1/3, 2/3, 3/3). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrat će se nevaljanim te se iste neće razmatrati.

Policijska uprava istarska zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja koji je ponudi priložio presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog/sudskog registra da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog/sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju je naveo u ponudi.
           
Ponudu je potrebno dostaviti zaključno s danom 12. travnja 2022. godine do 11,00 sati, neposredno ili preporučenom pošiljkom i u zatvorenoj omotnici sa tekstom: „PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  –  NE OTVARATI“.

Ponude će se otvarati javno dana 14. travnja 2022. godine u 10,00 sati, u sjedištu Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, soba 316, III kat.


Postupak otvaranja ponuda bit će proveden uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica Policijske uprave istarske, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili elektroničke pošte na adresu navedenu u ponudi.

Ministarstvo unutarnjih poslova ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu najpovoljnijem ponuditelju u razdoblju od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponuditelja do sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora navedenog u ovom Javnom natječaju.

Ako pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 3 (slovima: tri) dana po primitku poziva dostave nove ponude na propisani način.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja Ugovora ili ukoliko ne uplati u zadanom roku razliku do visine tri ponuđene zakupnine na ime beskamatnog pologa, jamčevina se ne vraća.
 
U tom slučaju sklapanje Ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je podnio najvišu ponudu uz rok od 5 (slovima: pet) dana od poziva za očitovanje. Prvom sljedećem ponuditelju poziv će se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se isti u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju ponude jamčevina se ne vraća.
 
Ukoliko od ponude za zakup odustanu prva tri najpovoljnija ponuditelja, natječaj za najam poslovnog prostor će se poništiti.
 
Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju, a zakupnik potpisom ugovora o zakupu i primopredajnog zapisnika potvrđuje suglasnost da će prostor urediti, ukoliko je potrebno, o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.
 
Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora. Neovisno od pristanka zakupodavca, zakupnik se odriče prava potraživati naknadu zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor s bilo koje osnove. Zakupniku nije dopušteno poslovni prostor dati u podzakup.
 
Ugovorom o zakupu bit će regulirani uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora, kao i djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru.
 
Ugovorom o zakupu bit će reguliran otkaz ugovora o zakupu u kojim slučajevima zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu.
 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u obliku ovršne isprave sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj: 78/93., 29/94., 16/07., 75/09. i 120/16.), a svi troškovi potvrđivanja (solemnizacije) ugovora padaju na teret zakupnika.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, može poništiti javni natječaj u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

 
NAZIV I SJEDIŠTE ZAKUPODAVCA, OIB, INTERNETSKA ADRESA
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Trg Republike 1, Pula
  
- OIB: 36162371878:
- telefon:   052 532 500
- telefaks:  052 532 505
- internetska adresa: https://istarska-policija.gov.hr
- adresa elektroničke pošte: lcetinarajkovic@mup.hr
 

KONTAKT PODACI
 
Policijska uprava istarska
Služba materijalno-financijskih poslova, Ekonomat
Trg Republike 1
52 100 Pula
 
Kontakt osoba: Loredana Cetina Rajković
T: +385 52 532 500 radnim danom u vremenu od 08,00 do 11,00 sati.
F: +385 52 532 505
E: lcetinarajkovic@mup.hr
 
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se isključivo na hrvatskom jeziku putem elektroničkih sredstava komunikacije.      

Stranica