Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Policijska uprava istarska raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  

Foto: Ilustracija                                
        
OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI
OBRAZAC PRIJAVE

Temeljem članka  45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15. – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19.), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17. i 89/19), te odobrenju  Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/21-01/945, Urbroj: 514-08-01-02/01-21-02. od 11. studenoga 2021. i suglasnosti Ministarstva financija, Klasa: 100-01/21-01/163, Urbroj: 513-05-01-21-3 od 7. prosinca  2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, Služba za upravne poslove, Odjel za prijavništvo i osobne isprave
 
 • upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 1 izvršitelj/ica
    stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
- položen državni stručni ispit
 
 1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE,  Služba za upravne poslove, Odjel za prometne isprave i oružje
 
 •  upravni referent za prometne isprave i oružje – 1 izvršitelj/ica
stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
- položen državni stručni ispit
 
 1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE,   Odjel pisarnice
 
 • administrativni referent – 1 izvršitelj/ica
 
stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
- položen državni stručni ispit
Posebni uvjeti:
poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)
 
 1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Služba  materijalno-financijskih poslova, Odjel financijskih poslova
 
 • računovodstveni referent likvidature - 1 izvršitelj/ica
 
stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
- položen državni stručni ispit
 
 1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Služba  za pravne poslove i ljudske potencijale, Odjel za ljudske potencijale
 
 • stručni referent za kadrovske poslove - 1 izvršitelj/ica
 
stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
- položen državni stručni ispit
 
 1. POLICIJSKA POSTAJA PULA - POLA
 
 • daktilograf u smjeni - 3 izvršitelja/ice
 
stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
- položen državni stručni ispit
 
 1. POSTAJA PROMETNE POLICIJE PULA – POLA
 
 • daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj/ica
 
stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
- položen državni stručni ispit
 
 1. POLICIJSKA POSTAJA POREČ - PARENZO
 
 • stručni referent za poslove prekršajnog postupka - 1 izvršitelj/ica
 
stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
- položen državni stručni ispit
 
 
 
 1. POLICIJSKA POSTAJA POREČ - PARENZO
 
 • daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj/ica
 
stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
- položen državni stručni ispit
 
 
 1. POLICIJSKA POSTAJA UMAG - UMAGO
 
 • daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj/ica
 
stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
- položen državni stručni ispit
 
 
 
Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Za sva navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca.
 
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja  državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.  
 
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime, datum i mjesto rođenja,  adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Ako se kandidat/kinja javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koje se prijavljuju, te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1.  životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3.  preslik svjedodžbe svjedodžbu o završenoj srednjoj školi
 
 
4.  elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema;
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu  ili rješenje poslodavca  na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat  obavljao navedene poslove);
6. presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni stručni ispit)  
7.  dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidat/kinje predočit će izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: 
 
   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “za javni natječaj”.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija)  koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
 
Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete navedene u javnom natječaju. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Testiranje se sastoji od provjere  znanja, sposobnosti i vještina  kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju pozvat će se na razgovor (intervju) s Komisijom koja u razgovoru sa  kandidatima utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja  za rad u državnoj službi  te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Osobe koje ne podnesu pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu im se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju su naznačili u prijavi ili na kućnu adresu.
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, koje se popunjava ovim javnim natječajem te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr.   
 
Izabrani kandidat/kinja  biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih
dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta  iz javnog natječaja,  a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa uprave https://mpu.gov.hr .
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom natječaju.
 
 

Stranica