Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Slika /2018/zgrada PUI.JPG
Foto: Ilustracija

Opis poslova i obrazac za prijavu


Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017) uz prethodno odobrenje Ministarstva uprave, Klasa: 112-02/19-041/384, Urbroj: 515-03-01-02/619-2 od 12. travnja 2019. godine Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, raspisuje
 
OGLAS
za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
Služba materijalno-financijskih poslova – mjesto rada Pula
 
1.  skladištar namirnica - 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti: srednja strukovna škola
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima,.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
Namještenici se primaju u državnu službu uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.
 
U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave nalazi se na web stranici Policijske uprave istarske istarska-policija.gov.hr
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-presliku svjedodžbe
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- presliku rješenja ili potvrdu o priznatom statusu – kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
 
 
 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Trg Republike 1
52100 PULA
s naznakom „Za oglas"
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu i koja je potpisana.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na e-adresu koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti dužna se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo po jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Postupak po oglasu provodi komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
 
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se na web stranici Policijske uprave istarske, istarska-policija.gov.hr  najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
Za osobu koja ne pristupi razgovor (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.
 
Podaci o plaći i opis poslova objavit će se na web stranici Policijske uprave istarske istarska-policija.gov.hr   istovremeno s objavom oglasa.
 
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) i web stranici Policijske uprave istarske, istarska-policija.gov.hr
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.
 
 

Stranica