Oglas za prijem u državnu službu

Slika /2018/zastave-9729732d46.jpg

Policijska uprava istarska ponovno raspisuje oglas za prijem u državnu službu na radno mjesto daktilograf u Policijskoj postaji Poreč-Parenzo.

Foto: Ilustracija

OBRAZAC PRIJAVE
OPIS RADNOG MJESTA I PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE
 
Sukladno članku 61. stavku 8. i članku 50.b.  Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/2017), a u vezi s oglasom Urbroj: 511-08-14/2-2786/2-2018 od 09.07.2018.,  objavljenim u „Narodnim novinama“, broj NN 62/2018 dana 13.07.2018. te djelomično obustavljenim broj: 511-08-14/2-2786/9-2018 od dana 29.10.2018., Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska ponovno raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
Policijska postaja Poreč – daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj– zbog privremenog povećanja obima poslova na razdoblje od 1 godine
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispitOsim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • preslika svjedodžbe,
  • preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit),
  • dokaz o radnom iskustvu, što se dokazuje preslikom radne knjižice odnosno elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugim dokazima na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo,
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, što se dokazuje potvrdom poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja, radio/la, rješenjem o rasporedu, ugovorom o radu i dr.,Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom „za oglas“
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja obavijest.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, istovremeno s objavom ovog oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.
 
 


Stranica