Poziv na testiranja kandidatima za prijem u državnu službu

Slika /2018/zastave-9729732d46.jpg

Testiranje kandidata koji su se javili na javni natječaj za prijem u državnu službu održat će se 14. siječnja 2019. godine u prostorijama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Ul. Ivana Matetića Ronjgova 1, Pula, učionica br. 25.

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja obavještava kandidate koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz ponovnog javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijskoj upravi istarskoj, objavljenog u Narodnim novinama, br. 101/2018 od 16. studenog 2018. godine, za slijedeća radna mjesta:

1.  ODJEL PRAVNIH POSLOVA
stručni savjetnik - psiholog – 1 izvršitelj
 
2. POLICIJSKA POSTAJA POREČ
viši upravni referent - 1 izvršitelj
 
3. INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIVA
inspektor za zaštitu od požara – 1 izvršitelj
               
da će se testiranje održati 14. siječnja 2019. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u prostorijama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Ul. Ivana Matetića Ronjgova 1, Pula, učionica br. 25.
       
Kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja o vremenu testiranja biti će obavješteni osobno putem telefona.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr  istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati koji dođu nakon vremena određenog za početak testiranje neće moći pristupiti testiranju.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidati će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.  
     
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su dobili najmanje 5 bodova.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno: 
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provoditestiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata;
  • prepisivati od ostalih kandidata.
 
Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu javnog natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeran način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja.

Razgovori s kandidatima će se održavati 15. siječnja 2019. godine (utorak) od 09,00 sati u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III kat).

Kandidati će o točnom vremenu održavanja razgovora biti obaviješteni telefonom.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 052/532-500.
 
 
 
 
 


Stranica