Poziv na testiranje kanditatima koji su se javili na oglas

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Testiranje će se održati dana 02. kolovoza 2022. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u Uslužnoj jedinici Valbandon

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu oglasa objavljenog dana  7. lipnja 2022. godine  na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave istarske,
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku upravu istarsku objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u
Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 07. lipnja 2022. godine  na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave istarske za sljedeće radno mjesto:
 
1. POLICIJSKA POSTAJA UMAG S ISPOSTAVOM BUJE
 - upravni referent - 2 izvršitelja/ice, radi privremeno povećanog opsega posla, a najduže godinu dana
 
koje će se održati dana 02. kolovoza 2022. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u Uslužnoj jedinici Valbandon, Prilaz marini 2, učionica br. 2.
 
Kandidati/kinje koji su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa biti će o testiranju obaviješteni telefonskim putem.

PRAVNI IZVORI za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/vijesti/oglas-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-odredjeno-vrijeme-28434/28434  istovremeno s objavom oglasa.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na oglas. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na brojeve telefona 052/532-500 052/532-320.  
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
  1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
  1. Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se odražava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
  1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održavati testiranje.
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.
  1. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
  1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja; 
            - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
              a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja
  1. Na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili  na testiranju.
 
  1. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
            O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
                                                                                      
 

Stranica