JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /2018/zastava policija.JPG

Policijska uprava istarska raspisala je JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme državnim službenika za obavljanje upravnih poslova

OPIS POSLOVA  I PRAVNI IZVORI RADNIH MJESTA

Temeljem članka  45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka USRH, 61/17., 70/19. i 98/19.), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17. i 89/19), te odobrenju  Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/20-01/359, Urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-5. od 19. studenog 2020. i suglasnosti Ministarstva financija, Klasa: 400-06/20-01/177, Urbroj: 513-05-01-21-31 od 27. siječnja 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, Služba za upravne poslove, Odjel za prijavništvo i osobne isprave

upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 2 izvršitelja, mjesto rada    Pula
stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
 • položen državni stručni ispit

 

2. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca


upravni referent za državljanstvo, strance i azil – 1 izvršitelj, mjesto rada Pula
stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
 • položen državni stručni ispit

 

3. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Služba  materijalno-financijskih poslova, Odjel financijskih poslova

  
računovodstveni referent  obračuna plaća - 1 izvršitelj, mjesto rada Pula
stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
 • položen državni stručni ispit

 

4. POLICIJSKA POSTAJA POREČ

  
upravni savjetnik - 1 izvršitelj
stručni uvjeti:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 
 
 viši upravni referent - 1 izvršitelj
 stručni uvjeti:  
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva
 • najmanje jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 

upravni referent - 1 izvršitelj
stručni uvjeti
 • srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
 • položen državni stručni ispit
 

5. POLICIJSKA POSTAJA PAZIN
 
upravni referent – 1 izvršitelj,
stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
 • položen državni stručni ispit
 
Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Za sva navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca.
 
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja  državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.  
 
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime, datum i mjesto rođenja,  adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Ako se kandidat/kinja javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti  svi brojevi i svi nazivi radnih mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
 

Obrazac prijave nalazi se na dnu teksta
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1.    životopis,
2.  preslik diplome odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema;
3.   elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema;
4.   dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu  ili rješenje poslodavca  na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat  obavljao navedene poslove);
 5.  preslik isprave o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni stručni ispit)  i
6.   dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidat/kinje predočit će izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “za javni natječaj”.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se u pravilu putem elektroničke pošte dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. 
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17. i  98/19.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03.,148/13. i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) dužan/a se je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.   
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija)  koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te ih upućuje na testiranje.
 
Testiranje se sastoji od provjere  znanja, sposobnosti i vještina  kandidata/kinja (pisani dio testiranja)  i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji podnesu pravodobnu potpisanu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve stručne uvjete navedene ovim natječajem. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke  i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje ne podnesu pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja , ne smatraju se kandidatima/kinjama  u postupku javnog natječaja. Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj a dostavili su e-adrese u prijavi na natječaj, biti će poslana  elektroničkom poštom na te e- adrese .
Komisija u razgovoru sa  kandidatima (intervju)  utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja  za rad u državnoj službi  te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr. 
 
Izabrani kandidat/kinja  biti će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta  iz javnog natječaja  a nedostavljanje traženih isprava  smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i  uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa uprave.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ
 
Policijska uprava istarska


Stranica