OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Slika /2018/zastava policija.JPG

Policijska uprava istarska raspisala je Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku    

OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17,70/19 i 98/19.), po pribavljenoj suglasnosti  Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/20-01/359, Urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-5. od 19. studenog 2020. godine i suglasnosti Ministarstva financija, Klasa: 400-06/20-01/177, Urbroj: 513-05-01-21-31 od 27. siječnja 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska raspisuje:
 
OGLAS
   za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku u
 
  1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Službu materijalno-financijskih poslova, Odjel uslužnih poslova,
djelatnik na tekućem održavanju – domar - 1 izvršitelj, mjesto rada Poreč
 
stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema- srednja strukovna škola,
 
Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz  probni rad od tri mjeseca.
 
U prijavi na oglas obvezno se navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime, datum i mjesto rođenja,  adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
 Obrazac prijave nalazi se na dnu teksta. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
  1. životopis,
  2. preslik svjedodžbe o završenoj srednjoj školi,
  3. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju  ako ostvaruju takva prava.
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: 
 
                                    MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “za oglas - prijem namještenika”.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.   
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17. i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03.,148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) dužan/a se je u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.   
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Postupak po oglasu provodi  Komisija za provedbu oglasa koju imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).
Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas biti će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. i web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr
 
Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu)  smatrati će se da je povukla prijavu na oglas  te se neće smatrati kandidatom.
 
Na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom istovremeno s objavom oglasa. 
 
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu. 
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i  uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa uprave.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.
Policijska uprava istarska


OBRAZAC ZA PRIJAVU NA OGLAS

 

Stranica