Javni natječaj za prijem u državnu službu

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska ponovno raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ
PODACI I RADNIM MJESTIMA I PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA

Foto: Ilustracija
 
Sukladno članku 45., a u vezi s člankom 50.b.  Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/2017), i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), a u vezi s javnim natječajem Urbroj: 511-08-14/2-2786/1-2018 od 09.07.2018.,  objavljenim u „Narodnim novinama“, broj NN 62/2018 dana 13.07.2018. te (djelomično) obustavljenim broj: 511-08-14/2-2786/3-2018 od dana 04.10.2018., objavljeno na web stranici Ministarstva uprave 12.10.2018. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska ponovno raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
1. Odjel pravnih poslova – stručni savjetnik – psiholog – 1 izvršitelj               
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit 
2. Policijska postaja Poreč – viši upravni referent – 1 izvršitelj               
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine , područje društvenih ili tehničkih znanosti
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit 
3. Inspekcija zaštite od požara i eksploziva – inspektor za zaštitu od požara – 1 izvršitelj               
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje prirodnih, društvenih ili tehničkih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispitPored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz  probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika diplome,
 • preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit),
 • dokaz o radnom iskustvu, što se dokazuje preslikom radne knjižice odnosno elektroničkim zapisom ili potvrdom o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugim dokazom na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, što se dokazuje potvrdom poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja, radio/la, rješenjem o rasporedu, ugovorom o radu i dr.Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu :
 
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom „za javni natječaj za prijam u državnu službu“
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju,  čelnik državnog tijela će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 
 


Pisane vijesti