Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Raspisan je oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Sektoru za javni red i sigurnost, Služba prometne policije  

Foto: Ilustracija

PRIJAVA NA OGLAS

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI I PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE

Na temelju članka 165. stavak 2. Zakona o državnim službenicima  („Narodne novine“ broj: 155/23), a u vezi točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave  te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 35/22. i 37/23.),  te suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Klasa: 001-01/23-01/2510, Urbroj: 511-01-156-23-1 od 08. siječnja 2024. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska raspisuje:

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

 
1. Sektor za javni red i sigurnost, služba prometne policije
 
-  administrativni tajnik   - 1 izvršitelj/ica


Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit I. razine.
 

Osoba se prima u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
 
Osim navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 52.  Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje ( osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavatipodatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremii trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica),
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
  • preslik isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni ispit),
  • dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidat/kinje predočit će izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “Za oglas”.

 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa o čemu se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom odnosno na adresu navedenu u prijavi ako elektronička pošta nije navedena.
 
Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za  prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 052/532-500 ili porukom na e-mail: istarska@policija.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinje (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju pozvat će se na razgovor (intervju) s Komisijom koja u razgovoru sa kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na testiranju odnosno intervjuu ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/  i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr.   
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom oglasa.
 
Izabrani kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta  iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje bit će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr  i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.
 
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr .
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene  uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.  
 
 

Pisane vijesti