Poziv na testiranje za administrativne tajnike

Slika /2018/zgrada PUI.JPG

Testiranje će se održati 25. siječnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 9 sati, u prostorijama Policijske uprave istarske, Trg Republike I, mala sala, III kat

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 1. prosinca 2023. godine u „Narodnim novinama” broj: 143/23., na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 01. prosinca 2023. u „Narodnim novinama” broj 143/23., na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radna mjesta:
 
  
1.  SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
 
- administrativni tajnik - 2 izvršitelja
 
 
2.  SEKTOR ZA JAVNI RED I SIGURNOST, Služba temeljne policije
 
- administrativni tajnik - 1 izvršitelj

 
 
koje će se održati dana 25. siječnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati, u prostorijama Policijske uprave istarske, Trg Republike I, mala sala, III kat

Kandidati/kinje koji su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja o vremenu testiranja biti će obaviješteni telefonskim putem.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave istarske:  Policijska uprava istarska - Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme (gov.hr)  istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na brojeve telefona 052/532-500 i 052/532-320.


PRAVILA TESTIRANJA
 
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdida nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održavati testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.
 
Za pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
  • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
Na razgovor (intervju) će se pozvatikandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na intervju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji su zadovoljili na pismenoj provjeri znanja obaviti će se isti dan odnosno 25. siječnja  2024. godine u vremenu od 11,00 do 14,00 sati u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala III kat, dok će o točnom vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.
 
 

Pisane vijesti