Oglas za prijem namještenika u radni odnos

Slika /2018/zastave policija i rh.jpg

Policijska uprava raspisuje oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno i na određeno vrijeme

Foto: Ilustracija

OBRAZAC PRIJAVE
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI

Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17 ) i članka 4. stavka 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj: 112/17,  12/18 i 2/19 – Dodatak I.) te odobrenja Ministarstva uprave, Klasa: 112-02/19-041/384, Urbroj: 515-03-01-02/619-2 od 12. travnja 2019. godine Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, objavljuje  
 
 
OGLAS
 
I.
za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
Služba materijalno-financijskih poslova – mjesto rada Pula
 
1. skladištar - 1 izvršitelj 
Stručni uvjeti: srednja strukovna škola
 

Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Pula
 
2.  djelatnik na tekućem održavanju-domar - 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti: srednja strukovna škola
 
 
II.
za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku
 
Služba materijalno-financijskih poslova – mjesto rada Pula
 
1. skladištar namirnica - 1 izvršitelj 
Stručni uvjeti: srednja strukovna škola
 

Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Pula
 
2.   pomoćni djelatnik u kuhinji - 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti: osnovna škola ili niža stručna sprema
 

Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Umag
 
3.  djelatnik na tekućem održavanju-domar - 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti: srednja strukovna škola


Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Labin
 
4.  djelatnik na tekućem održavanju-domar - 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti: srednja strukovna škola

 
Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Pazin
 
5.  pomoćni djelatnik na tekućem održavanju - 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti: osnovna škola ili niža stručna sprema

 
Odjel uslužnih poslova – mjesto rada Poreč
 
6.  pomoćni djelatnik na tekućem održavanju - 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti: osnovna škola ili niža stručna sprema

 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju dva mjeseca.
 
U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr .
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:
- životopis,
- presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj odnosno srednjoj školi (ovisno za koje se radno mjesto podnosi prijava)
- dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen/a i dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.
 
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Postupak po oglasu provodi komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).
 
Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se na web stranici Policijske uprave istarske, www.istarska.policija.hr  najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
Za osobu koja ne pristupi razgovor (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.
Podaci o plaći i opis poslova objavit će se na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr  istovremeno s objavom oglasa.
 
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od namjere zasnivanja radnog odnosa.
 
Odluka o izboru kandidata dostavlja se javnom objavom na web stranici Policijske uprave istarske, www.istarska.policija.hr, a dostava svim kandidatima se smatra izvršenom osmoga dana od dana javne objave. Protiv odluke o izboru kandidata, kandidat u postupku ima pravo prigovora ministru unutarnjih poslova u roku od osam dana od dana dostave odluke.
 
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Policijske uprave istarske, na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Trg Republike 1
52100  PULA
s naznakom  „Za oglas“
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.
 

Stranica