Poziv na testiranje za upravnog referenta

Slika /2018/zastava policija.JPG

Testiranje će se održati dana 8. veljače 2024. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati, u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike I, mala sala, III kat.

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 13. prosinca 2023. godine u „Narodnim novinama” broj: 148/23., te dana 14. prosinca 2023. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu istarsku, objavljenog dana 13. prosinca 2023. u „Narodnim novinama” broj 148/23., a dana 14. prosinca 2023. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radna mjesta:
 
 
SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, SLUŽBA  ZA DRŽAVLJANSTVO I STRANCE

 
- upravni referent za državljanstvo i strance  - 1 izvršitelj
 
koje će se održati dana 08. veljače 2024. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike I, mala sala, III kat. 


Kandidati/kinje koji su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja o vremenu testiranja biti će obaviješteni telefonskim putem.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave istarske:  Policijska uprava istarska - Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme (gov.hr)  istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na brojeve telefona 052/532-500 i 052/532-320.
PRAVILA TESTIRANJA
 
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održavati testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.

Za pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja; 
ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.


NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.


Na razgovor (intervju) će se pozvati  kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na intervju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji su zadovoljili na pismenoj provjeri znanja obaviti će se isti dan odnosno 08. veljače  2024. godine u vremenu od 11,00 do 15,00 sati u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1, mala sala III kat, dok će o točnom vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.
                                                                         

Stranica