Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /2019/zastava policija.jpg

Raspisuje se natječaj za prijam u državnu službu na radno mjesto upravni referent za državljanstvo i strance, a prijave se zaprimaju u roku od osam dana od dana objave

Foto: Ilustracija

OPIS POSLOVA

OBRAZAC PRIJAVE

Temeljem članka 45. Zakona o državnim službenicima  („Narodne novine“, br. 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 01/15., 138/15. - Odluka USRH, 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22. ) i  članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17 i 89/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-01/23-01/526, Urbroj: 514-08-01-02/02-23-03. od 18. travnja 2023. godine u vezi s javnim natječajem Klasa: 112-01/23-03/273, Urbroj: 511-08-14-23-1 od 25. travnja 2023. godine objavljenim dana 03. svibnja 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 47/23., na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Puli, djelomično obustavljenim Odlukom Policijske uprave istarske, Klasa: 112-01/23-05/13, Urbroj: 511-08-14-23-1 od 11. listopada 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska ponovno raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STRANCE na radno mjesto upravni referent za državljanstvo i strance - 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit I. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidat/kinja za navedeno radno mjesto mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe obaju spolova.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija)  koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinje (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Na razgovor (intervju)  pozvat će se kandidati  koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Komisijom u razgovoru (intervjuu) s  kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr  i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja  testiranja i razgovora.
 
Na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravnih izvori za pripremanje kandidata za testiranje  istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
  • životopis
  • presliku isprave o završenoj srednjoj školi (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanjuinozemne obrazovne kvalifikacije)
  • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica),
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
  • presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit),
  • dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/injom prijavljenim na javnim natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za  prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 052/532-500 ili porukom na e-mail: istarska@policija.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Izabrani kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta  iz javnog natječaja,  uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom „Za javni natječaj”
 
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr  
 
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete iz javnog natječaja, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, postupak po ovom natječaju će se obustaviti.
 
 
 

Pisane vijesti