Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /2018/zgrada PUI.JPG

Policijska uprava istarska raspisala je oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


Foto: Ilustracija

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I OBRAZAC ZA PRIJAVU


Sukladno članku 61. stavka 1 i 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142106, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11 49/11 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska raspisuje
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
1. Ured načelnika
    - administrativni tajnik – 1 izvršitelj, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni ispit
 
2. Policijska postaja Pula
    - administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni ispit
 
3. Policijska postaja Pula
    - daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose jednu prijavu na oglas u kojoj su obvezni navesti redne brojeve, nazive ustrojstvenih jedinica i nazive radnih mjesta na koja se prijavljuju. 
Obrazac prijave nalazi se na web stranici Policijske uprave istarske istarska-policija.gov.hr
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe ili diplome)
3. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja)
4. za cijelo razdoblje koje je kao stručni uvjet naveden u oglasu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove), 
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice), 
6. presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat predočit će izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Trg Republike 1
52100 PULA
s naznakom „Za oglas"
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom u postupku oglasa.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti dužne su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije prijave su pravodobne i potpune te kandidate s tog popisa upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranci Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr  i web stranici Policijske uprave istarske istarska-policija.gov.hr najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Osoba koja ne pristupi testiranju ili razgovoru više se ne smatra kandidatom u postupku. 
Podaci o plaći i opis poslova objavit će se na web stranici Policijske uprave istarske istarska-policija.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na  određeno vrijeme izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr  i web stranici Policijske uprave istarske istarska-policija.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne postignu zadovoljavajuće rezultate na testiranju, obustaviti će se postupak po ovom oglasu.
 
 

Stranica