Oglas za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /2018/zastave-9729732d46.jpg

Policijska uprava istarska objavljuje Oglas za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: Ilustracija

PRIJAVA NA OGLAS

OPIS POSLOVA, PRAVI IZVORI I PODACI O PLAĆI

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 37/13., 38/13., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.),  članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja  i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17. i 89/19.) i odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-01/23-01/955, Urbroj: 514-08-01-02/04-23-02 od 21. kolovoza 2023. godine Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, raspisuje:
 
OGLAS
za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 
1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, SLUŽBA ZA  MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE, ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
 
 
            - djelatnik na  tekućem održavanju – domar – 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema – srednja strukovna škola
 
            - spremačica – 2 izvršitelja/ice
 
Stručni uvjeti:
  • osnovna škola ili niža stručna sprema
 
Osim navedenog uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.
 
Postupak slijedom oglasa provodi Komisija za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija)  koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te s tim kandidatima/injama obavlja razgovor (intervju).
 
Obavijest osobama  koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas biti će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora  objaviti će se na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr  i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr , najmanje pet dana prije održavanja razgovora.
 
Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati  kandidatom.
 
Podaci o plaći i opis poslova objaviti će se na web stranici Policijske uprave istarske istovremeno s objavom oglasa.
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime,  adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
  1. životopis
  2. presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi za radno mjesto pod 1 (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti  i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
  3. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi za radno mjesto pod 2 (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti  i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
  4. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/injom  prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja intervjua, da potrebu za  prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas telefonski obrate na broj: 052/532-500 ili porukom na e-mail: istarska@policija.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Izabrani kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta  iz oglasa,  uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom „Za oglas”.
 
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje bit će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr
 
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na intervjuu, postupak po ovom oglasu će se obustaviti.
 

Stranica